Tiếng Việt

Nén tệp PSD Photoshop bằng Java

Các tệp PSD được tạo ra để thiết kế hình ảnh bằng cách sử dụng các lớp khác nhau. Các tệp PSD khác nhau có thể trở nên kích thước lớn do dữ liệu trực quan và các lớp. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể muốn nén ảnh PSD để giảm kích thước tệp. Bài viết này giải thích cách nén tệp PSD Photoshop theo chương trình trong Java.
tháng 1 3, 2022 · 3 phút · Farhan Raza