Tiếng Việt

Thêm hình mờ văn bản hoặc hình ảnh vào PowerPoint PPT bằng Python

Hình mờ thường được sử dụng để bảo vệ tài liệu hoặc xác định quyền sở hữu của nó. Mặt khác, chúng được sử dụng để hiển thị trạng thái của một tài liệu như bản thảo, bản nháp, … Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày cách chèn hình mờ trong bản trình bày PowerPoint. Bạn sẽ học cách thêm hình mờ văn bản hoặc hình ảnh vào các trang chiếu PowerPoint PPT bằng Python.
tháng 2 9, 2022 · 7 phút · Usman Aziz