Tiếng Việt

Xóa hình mờ khỏi tài liệu Word bằng Python

Hình mờ trong tài liệu Word hoạt động giống như các nhãn mờ mà bạn có thể nhìn thấy ở chế độ nền. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách xóa hình mờ hình ảnh hoặc văn bản khỏi tài liệu Word bằng Python.
tháng 4 15, 2024 · 5 phút · Muzammil Khan

Thêm hoặc xóa hình mờ trong Word (DOC/DOCX) bằng C++

Hình mờ thường được sử dụng để thể hiện quyền sở hữu hoặc bản chất của tài liệu. Bạn có thể thêm/chèn hoặc xóa hình nền mờ trong Tài liệu Word (DOC/DOCX) theo cách lập trình bằng C++. Chẳng hạn, một tài liệu từ chứa thông tin được phân loại và bạn muốn thêm hình mờ vào tệp thì những yêu cầu này có thể được đáp ứng một cách hiệu quả với Aspose.Words for C++ API.
tháng 10 20, 2020 · 5 phút · Farhan Raza