Tiếng Việt

Kết xuất phông chữ TrueType theo chương trình bằng C++

Các ký tự là các ký hiệu giải thích ý nghĩa của các từ khác nhau. Bạn có thể hiển thị các ký tự văn bản khác nhau bằng phông chữ TrueType bằng C++ với API Aspose.Font cho C++. Nó hỗ trợ các tính năng kết xuất văn bản khác nhau bao gồm TrueType, Type1 và các phông chữ khác. Hãy để chúng tôi khám phá cách sử dụng các tính năng hiển thị văn bản với một vài lệnh gọi API đơn giản.
tháng 10 8, 2020 · 4 phút · Farhan Raza