Tiếng Việt

Thay đổi kích thước hình ảnh theo chương trình trong C# .NET

Chúng tôi thường nhận được hình ảnh với kích thước không đáp ứng yêu cầu của chúng tôi, do đó, chúng tôi phải thay đổi kích thước chúng cho phù hợp. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách thay đổi kích thước hình ảnh bằng C# từ bên trong các ứng dụng .NET của bạn. Hơn nữa, bạn sẽ học cách thay đổi kích thước hình ảnh raster và hình ảnh vector một cách rõ ràng.
tháng 12 20, 2021 · 6 phút · Usman Aziz