Tiếng Việt

Tải xuống hình ảnh từ URL trong C#

Hình ảnh hữu ích để hiểu mọi thứ rõ ràng hơn, nhanh hơn và dễ dàng hơn. Vì vậy, hình ảnh thường được sử dụng trên web vì nhiều lý do. Đôi khi bạn có thể cần tải xuống hình ảnh từ các trang web khác nhau. Theo đó, bài viết này trình bày cách tải xuống hình ảnh từ URL trong C#. Nó cũng chứa một số tài nguyên tải xuống để bạn có thể đơn giản thử nghiệm tải xuống hình ảnh với một loại dự án plug-and-play.
tháng 6 4, 2022 · 5 phút · Farhan Raza