Tiếng Việt

Chuyển đổi PDF đã quét thành PDF có thể tìm kiếm với OCR trong C#

Các tệp PDF đôi khi dựa trên hình ảnh thường được tạo bằng máy quét hoặc thiết bị hình ảnh. Bạn có thể chuyển đổi tệp PDF đã quét thành tệp PDF có thể tìm kiếm bằng OCR để văn bản có thể được chỉnh sửa hoặc cập nhật trong tài liệu. Phù hợp với tình huống đó, bài viết này giải thích cách chuyển đổi một tệp PDF đã quét thành một tệp PDF có thể tìm kiếm được bằng các hoạt động OCR theo chương trình sử dụng C#.
tháng 1 13, 2022 · 3 phút · Farhan Raza