Tiếng Việt

Tìm và thay thế văn bản trong tệp Visio trong C#

Các tệp Visio được sử dụng để tạo các sơ đồ như sơ đồ tổ chức, sơ đồ luồng, v.v. Các sơ đồ như vậy bao gồm các hình dạng khác nhau cũng có thể chứa thông tin văn bản. Trong một số trường hợp sử dụng, bạn có thể cần cập nhật văn bản ở bất kỳ hình dạng nào của sơ đồ Visio. Theo các yêu cầu như vậy, bài viết này trình bày cách tìm và thay thế văn bản trong bản vẽ Visio theo chương trình trong C#.
tháng 4 26, 2022 · 3 phút · Farhan Raza