Tiếng Việt

Tìm kiếm văn bản trong Bản vẽ DWG bằng Java

Các tệp DWG là các bản vẽ CAD chứa dữ liệu hình ảnh vector và siêu dữ liệu được viết bằng mã nhị phân. Trong một số trường hợp sử dụng, bạn có thể muốn tìm kiếm văn bản trong tệp DWG. Theo những yêu cầu như vậy, bài viết này trình bày cách tìm kiếm văn bản trong tệp DWG bằng lập trình bằng Java.
tháng 11 7, 2022 · 3 phút · Farhan Raza