Tiếng Việt

Kết nối với Máy chủ SMTP bằng Python

Giao thức truyền thư đơn giản (SMTP) là giao thức email được sử dụng phổ biến nhất để xử lý việc gửi email từ các ứng dụng khách đến máy chủ email. Trong các trường hợp khác nhau, các ứng dụng email được triển khai trong các ứng dụng Python để gửi email qua SMTP. Đối với các trường hợp như vậy, bài viết này trình bày cách kết nối với máy chủ SMTP bằng Python. Hơn nữa, nó trình bày cách gửi email qua SMTP.
tháng 12 16, 2021 · 4 phút · Usman Aziz