Tiếng Việt

Nén hoặc tối ưu hóa các tệp PDF với cùng chất lượng bằng Java

Các tổ chức khác nhau sử dụng tệp PDF để trao đổi thông tin an toàn và có tổ chức. Tuy nhiên, đôi khi các tệp PDF trở nên có kích thước khổng lồ do các nội dung được nhúng như hình ảnh, video, bản vẽ, v.v. Bạn có thể dễ dàng tối ưu hóa hoặc nén kích thước của tệp PDF đó mà không ảnh hưởng đến chất lượng.
tháng 10 14, 2020 · 10 phút · Farhan Raza