Tiếng Việt

Thêm chữ ký vào hình ảnh theo chương trình trong C#

Ngày nay, nhiều tổ chức và cơ quan đã áp dụng các chính sách không cần giấy tờ. Trong một số trường hợp sử dụng, bạn có thể cần phải ký các hình ảnh cho các mục đích khác nhau. Aspose.PSD cho .NET API có thể được sử dụng để làm việc với các lớp đồ họa và hình ảnh khác nhau. Bài viết này trình bày cách thêm chữ ký vào hình ảnh theo chương trình trong C#.
tháng 3 18, 2022 · 3 phút · Farhan Raza