Tiếng Việt

Tách PowerPoint PPT / PPTX bằng Java

Bản trình bày PowerPoint thường được yêu cầu chia thành nhiều tệp PPTX / PPT. Bạn có thể chia bản trình bày theo từng trang chiếu, trang chiếu chẵn hoặc lẻ, v.v. tùy theo tình huống của bạn. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chia các bản trình bày PowerPoint PPTX / PPT bằng Java.
tháng 8 10, 2021 · 3 phút · Usman Aziz