Tiếng Việt

Tách tài liệu Word thành nhiều tệp bằng Python

Trong một số trường hợp nhất định, bạn cần chia các tài liệu Word lớn bằng cách chia chúng thành các tài liệu nhỏ hơn. Bạn có thể chia tài liệu Word theo trang, phần hoặc cột. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chia một tài liệu Word thành nhiều tệp bằng Python. Hướng dẫn từng bước và các mẫu mã sẽ trình bày cách tách tài liệu Word theo các phần, trang hoặc phạm vi trang theo lập trình.
tháng 11 18, 2021 · 5 phút · Usman Aziz