Tiếng Việt

Tách trang trình bày PPT PowerPoint bằng Python

Trong khi thao tác với các bản trình bày PowerPoint theo chương trình, bạn có thể cần phải chia các trang trình bày và lưu chúng dưới dạng tệp PPT riêng biệt. Ví dụ: bạn có thể muốn chia từng trang chiếu, tất cả các trang chiếu lẻ hoặc chẵn, v.v. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chia các trang chiếu trong PowerPoint PPT hoặc PPTX bằng Python.
tháng 12 23, 2021 · 3 phút · Usman Aziz