Tiếng Việt

Tách tài liệu MS Word bằng C#

Tài liệu MS Word được sử dụng rộng rãi để lưu giữ và chia sẻ thông tin. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần tách dữ liệu từ tài liệu Word có thể nằm trong các phần hoặc trang khác nhau. Ngoài ra, bạn có thể cần chia các trang của một tài liệu thành nhiều tài liệu. Theo các tình huống như vậy, bài viết này nhằm mục đích chỉ cho bạn cách chia tài liệu MS Word theo chương trình bằng C#.
tháng 8 26, 2020 · 4 phút · Usman Aziz