Tiếng Việt

Tạo hoặc điền vào biểu mẫu HTML bằng nút gửi bằng C#

Các biểu mẫu HTML thường được sử dụng để lấy đầu vào từ người dùng. Bạn có thể điền vào các trường biểu mẫu khác nhau có Hộp kiểm, Văn bản, Đài phát thanh và nút Gửi để nhập. Bạn có thể tạo hoặc điền biểu mẫu HTML theo chương trình bằng ngôn ngữ C#.
tháng 3 30, 2021 · 8 phút · Farhan Raza