Tiếng Việt

Tạo Biểu đồ Sunburst và Treemap trong Bản trình bày PowerPoint bằng Java

Biểu đồ Sunburst được sử dụng để thể hiện trực quan cấu trúc dữ liệu phân cấp dưới dạng nhiều vòng trong đó mỗi vòng biểu thị một cấp trong cấu trúc phân cấp. Sơ đồ cây là một loại biểu đồ khác để biểu thị dữ liệu phân cấp để so sánh tỷ lệ trong phân cấp. Aspose.Slides dành cho Java cung cấp các cách dễ dàng để tạo biểu đồ Sunburst và Treemap trong bản trình bày PowerPoint bằng Java.
tháng 12 28, 2019 · 4 phút · Usman Aziz