Tiếng Việt

Tạo Canvas HTML5 theo chương trình bằng C#

Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo phần tử HTML5 Canvas bằng đồ họa bằng C#. Bạn có thể nhúng tính năng này trong các ứng dụng web .NET của mình để tạo và tích hợp HTML5 Canvas động trên các trang web. Phần tử HTML5 Canvas được sử dụng để vẽ đồ họa một cách nhanh chóng trong các trang web. Nó cung cấp cho bạn một khu vực hoạt động như một thùng chứa đồ họa hoặc đối tượng vẽ.
tháng 6 1, 2020 · 3 phút · Usman Aziz