Tiếng Việt

Sử dụng Aspose.Drawing trong Azure Functions với C#

Các chức năng Azure là dịch vụ đám mây không máy chủ, dựa trên sự kiện. Bạn có thể sử dụng Aspose.Drawing for .NET API trong các hàm Azure để vẽ đồ họa vector hoặc văn bản theo yêu cầu của bạn. Bài viết này giải thích cách bạn có thể định cấu hình API để sử dụng trong Azure Functions một cách nhanh chóng và dễ dàng.
tháng 9 22, 2021 · 3 phút · Farhan Raza