Tiếng Việt

Chuyển đổi LaTeX sang Word bằng Java

TEX là một định dạng được sử dụng rộng rãi để sắp chữ các bài báo, sách và các ấn phẩm khác. Một tệp TEX bao gồm các thẻ khác nhau để chèn văn bản, đồ họa, phương trình toán học, ký hiệu, v.v. Hầu hết các trình chỉnh sửa TEX đều tạo đầu ra của tệp TEX dưới dạng tài liệu PDF. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần tạo tài liệu Word từ tệp TEX. Đối với những trường hợp như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp LaTeX (.tex) sang định dạng Word bằng Java.
tháng 6 28, 2021 · 3 phút · Usman Aziz