Tiếng Việt

Chuyển đổi TXT sang XML bằng Python

Chúng tôi có thể lưu trữ dữ liệu dạng văn bản một cách nhanh chóng và dễ dàng trong các tệp TXT. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cần chuyển đổi dữ liệu từ tệp TXT sang XML theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi tệp TXT sang XML bằng Python.
tháng 6 23, 2022 · 3 phút · Muzammil Khan