Tiếng Việt

Bảo vệ hoặc Bỏ bảo vệ Sơ đồ Visio khỏi các Thay đổi trong C#

Tệp Visio được sử dụng để đại diện cho các sơ đồ đồ họa khác nhau như bố cục mạng, mô hình cơ sở dữ liệu, ánh xạ đối tượng, v.v. Một số sơ đồ hoặc bố cục có thể được bảo mật nên bạn có thể cần bảo vệ tệp Visio khỏi bị truy cập trái phép. Theo đó, bài viết này đề cập đến việc bảo mật các tệp Visio bằng cách bảo vệ hoặc không bảo vệ các tệp theo yêu cầu của bạn.
tháng 10 24, 2022 · 3 phút · Farhan Raza