Tiếng Việt

Bảo vệ hoặc Bỏ bảo vệ Tài liệu MS Word bằng Java

MS Word cho phép bạn bảo vệ tài liệu DOCX bằng nhiều cơ chế khác nhau. Bạn có thể đặt mật khẩu cần thiết để mở tài liệu. Mặt khác, bạn có thể chỉ định các mức bảo vệ, chẳng hạn như đặt tài liệu ở chế độ chỉ đọc, chỉ cho phép nhận xét hoặc các trường biểu mẫu, v.v. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách tự động hóa các tính năng bảo vệ của MS Word để bảo vệ hoặc bỏ bảo vệ các tệp DOCX trong các ứng dụng dựa trên Java.
tháng 11 10, 2020 · 4 phút · Usman Aziz