Tiếng Việt

Bảo vệ bằng mật khẩu và Bỏ bảo vệ tệp Excel bằng Python

MS Excel cung cấp một cách nhanh chóng và dễ dàng để lưu trữ dữ liệu nhỏ cũng như lớn dưới dạng hàng và cột. Ngoài ra, nó cho phép bạn thực hiện nhiều thao tác khác như định dạng dữ liệu, tính toán, phân tích dữ liệu, đồ thị và biểu đồ, v.v. Vì dữ liệu đáng được bảo vệ, MS Excel cho phép bạn bảo vệ các tệp Excel bằng mật khẩu.
tháng 8 17, 2022 · 6 phút · Usman Aziz