Tiếng Việt

Thêm và xác minh chữ ký số trong tài liệu PDF bằng C#

Chữ ký số được sử dụng để bảo mật các tài liệu PDF trước khi chúng được chia sẻ với bên thứ ba. Ký điện tử tài liệu PDF giúp phát hiện giả mạo bằng cách xác minh tài liệu bằng chữ ký điện tử. Để bảo mật các tài liệu PDF bằng chữ ký điện tử theo chương trình, bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách thêm chữ ký điện tử vào tệp PDF trong C#.
tháng 2 25, 2020 · 5 phút · Usman Aziz