Tiếng Việt

Thêm và xác minh chữ ký số trong tài liệu PDF bằng Java

Chữ ký số trong PDF cho phép bạn bảo mật tài liệu trước khi chia sẻ với các bên liên quan. Việc giả mạo nội dung của tài liệu PDF được ký điện tử có thể dễ dàng bị phát hiện và xác minh. Để ký điện tử tài liệu PDF theo chương trình, tôi sẽ chỉ cho bạn cách thêm và xác minh chữ ký điện tử trong PDF bằng Java.
tháng 7 15, 2020 · 4 phút · Usman Aziz