Tiếng Việt

Chuyển đổi Visio sang XAML bằng Python

Bài đăng trên blog này trình bày cách chuyển đổi sơ đồ Visio từ định dạng VSD hoặc VSDX sang định dạng XAML bằng Python. Dễ dàng xuất sơ đồ của bạn để tăng cường cộng tác và khả năng sử dụng lại trong quy trình phát triển của bạn.
tháng 4 22, 2024 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi Visio VSD hoặc VSDX sang XAML trong C#

Bạn có thể cần chuyển đổi tệp Visio ở định dạng VSDX hoặc VSD sang tệp XAML. Bài viết này trình bày cách chuyển đổi sơ đồ VSD hoặc VSDX sang tệp XAML theo chương trình trong C#.
tháng 3 29, 2022 · 3 phút · Farhan Raza