Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp sơ đồ VSD / VSDX Visio sang PDF bằng Java

Các tệp VSD hoặc VSDX Visio thường được sử dụng để thiết kế các quy trình, quy trình làm việc, lưu đồ, v.v. Tuy nhiên, các loại tệp này được hỗ trợ bởi một số ứng dụng hạn chế. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp VSDX hoặc VSD Visio sang tài liệu PDF. Bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp Sơ đồ VSD / VSDX sang tài liệu PDF bằng Java.
tháng 10 22, 2021 · 4 phút · Farhan Raza