Tiếng Việt

Tạo và đọc Shapefile trong C#

Là một nhà phát triển C#, bạn có thể dễ dàng tạo shapefile theo lập trình. Bạn có thể thêm thuộc tính vào tệp hình dạng hiện có và đọc tệp hình dạng trong các ứng dụng .NET của bạn. Trong bài này, bạn sẽ học cách tạo và đọc shapefile trong C#.
tháng 7 7, 2022 · 6 phút · Muzammil Khan