Tiếng Việt

Viết và đọc tin nhắn trên Thunderbird Storage bằng Python

Thunderbird là một ứng dụng email mã nguồn mở cho phép bạn nhận thư từ nhiều máy chủ email. Do đó, bạn có thể quản lý email từ nhiều tài khoản ở một nơi duy nhất. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần truy cập email từ Thunderbird theo chương trình. Hơn nữa, bạn có thể phải viết tin nhắn mới trên Thunderbird. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách viết và đọc tin nhắn trên bộ lưu trữ Thunderbird bằng Python.
tháng 4 19, 2022 · 4 phút · Usman Aziz