Tiếng Việt

Viết và đọc tin nhắn trên Thunderbird Storage trong C# .NET

Thunderbird là một ứng dụng email khách mã nguồn mở cho phép bạn định cấu hình nhiều máy chủ email và truy cập vào các thư email của chúng. Điều này giúp bạn có thể quản lý email từ nhiều tài khoản ở một nơi duy nhất. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần tạo và truy cập các thư email trong bộ nhớ Thunderbird theo chương trình. Theo đó, trong bài viết này, bạn sẽ học cách viết và đọc tin nhắn trên bộ lưu trữ Thunderbird trong C# .NET.
tháng 3 19, 2022 · 4 phút · Usman Aziz