Tiếng Việt

Chuyển đổi XHTML sang PDF trong Java

XHTML là một định dạng tệp dựa trên văn bản có đánh dấu ở định dạng XML. Định dạng này được sử dụng rộng rãi vì tính chung chung và ít liên quan đến kịch bản hơn. Trong khi đó, tệp PDF là tệp định dạng có bố cục cố định được sử dụng phổ biến vì độc lập với nền tảng. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp XHTML sang định dạng PDF. Phù hợp với các trường hợp sử dụng như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi XHTML sang định dạng PDF trong Java.
tháng 5 17, 2022 · 3 phút · Farhan Raza