Tiếng Việt

Chuyển đổi XPS sang TIFF trong Java

Tài liệu XPS sử dụng XML trong bố cục nhưng tương tự như định dạng tệp PDF. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cần phải chuyển đổi hình ảnh XPS sang TIFF theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi XPS sang TIFF trong Java.
tháng 11 11, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi XPS sang TIFF trong C#

Tài liệu XPS tương tự như định dạng tệp PDF, nhưng sử dụng XML trong bố cục, giao diện và thông tin in ấn của tài liệu. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cần phải chuyển đổi hình ảnh XPS sang TIFF theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi XPS sang TIFF trong C#.
tháng 10 10, 2022 · 5 phút · Muzammil Khan