Tiếng Việt

Chuyển đổi XPS sang JPG hoặc PNG Image trong Java

Tệp XPS được sử dụng để lưu tài liệu bằng ngôn ngữ mô tả trang. Bạn có thể cần chuyển đổi tệp XPS thành hình ảnh để xem trước nội dung hoặc tạo hình thu nhỏ. Phù hợp với các tình huống như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi hình ảnh XPS sang JPG hoặc PNG bằng Java.
tháng 1 24, 2022 · 4 phút · Farhan Raza