Chuyển đổi MPP sang Excel trong Python

Các tệp MPP là tài liệu kỹ thuật số được thiết kế để tổ chức, theo dõi và quản lý dự án. Các tệp MPP bao gồm thông tin quan trọng như nhiệm vụ, tài nguyên, bài tập, thời gian, ngân sách và các dữ liệu liên quan đến dự án khác. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cần xuất dữ liệu dự án từ MPP sang Excel. Chuyển đổi tệp MPP sang Excel là một cách dễ dàng để chia sẻ dữ liệu dự án với các bên liên quan có thể không có quyền truy cập vào Microsoft Project. Chúng tôi có thể dễ dàng xuất dữ liệu dự án từ tệp MPP sang bảng tính Excel (XLSX) theo chương trình bằng Python. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi MPP sang Excel bằng Python.

Bài viết này bao gồm các chủ đề sau:

  1. Python MPP to Excel Converter
  2. Chuyển MPP sang Excel
  3. Tùy chỉnh chuyển đổi MPP sang XLSX
  4. Chuyển MPP sang Excel Online

Trình chuyển đổi Python MPP sang Excel

Để chuyển đổi MPP sang Excel, chúng tôi sẽ sử dụng thư viện Aspose.Tasks for Python. Nó cung cấp một bộ tính năng toàn diện để tạo, xử lý và chuyển đổi các tệp MS Project (MPP) một cách liền mạch.

Vui lòng tải gói xuống hoặc cài đặt API từ PyPI bằng cách sử dụng lệnh pip sau trong bảng điều khiển:

pip install aspose-tasks

Chuyển đổi MPP sang Excel trong Python

Chuyển đổi MPP sang Excel bằng Aspose.Tasks for Python rất đơn giản. Chỉ cần tải tệp MPP và lưu nó ở định dạng XLSX tại vị trí mong muốn. Vui lòng làm theo các bước bên dưới để chuyển đổi MPP sang Excel bằng Python.

  1. Tải tệp MPP bằng một phiên bản của lớp Dự án.
  2. Gọi phương thức save() với đường dẫn tệp XLSX đầu ra và SaveFileFormat làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi MPP sang Excel bằng Python.

# Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi MPP sang XLSX.
import aspose.tasks as tsk

# Tải tệp dự án đầu vào
project = tsk.Project("C:\Files\Blank2010.mpp")

# Lưu dưới dạng XLSX
project.save("C:\Files\output.xlsx", tsk.saving.SaveFileFormat.XLSX)
Chuyển đổi MPP sang Excel bằng Python.

Chuyển đổi MPP sang Excel bằng Python.

Tùy chỉnh chuyển đổi MPP sang XLSX

Ngoài việc chuyển đổi tệp MPP sang Excel, chúng tôi cũng có thể sử dụng các cài đặt khác nhau để tùy chỉnh đầu ra. Để thực hiện điều này, API cung cấp lớp XlsxOptions, lớp này cho phép chúng tôi chỉ định các tùy chọn bổ sung để hiển thị dữ liệu dự án ở định dạng XLSX. Vui lòng làm theo các bước bên dưới để chỉ định các tùy chọn lưu XLSX:

  1. Tải tệp MPP bằng lớp Dự án.
  2. Tạo một thể hiện của lớp XlsxOptions.
  3. Đặt các tùy chọn khác nhau như kích thước trang, chế độ xem tài nguyên, chế độ xem gán, định dạng bản trình bày, v.v.
  4. Cuối cùng, gọi phương thức save() để lưu dưới dạng XLSX. Nó lấy đường dẫn tệp đầu ra và XlsxOptions làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi MPP sang XLSX với các tùy chọn nâng cao bằng Python.

# Ví dụ mã này trình bày cách tùy chỉnh chuyển đổi MPP sang XLSX.
import aspose.tasks as tsk
import aspose.tasks.visualization as vsl

# Tải tệp dự án đầu vào
project = tsk.Project("C:\Files\Blank2010.mpp")

# Khởi tạo đối tượng lớp XlsxOptions
options = tsk.saving.XlsxOptions();

# Đặt kích thước trang
options.page_size = vsl.PageSize.A3

# Kết xuất dự án thành một trang
options.render_to_single_page = True

# Đặt chế độ xem trang tài nguyên
options.resource_view = vsl.ProjectView.get_default_resource_sheet_view()

# Đặt chế độ xem bài tập
options.assignment_view = vsl.ProjectView.get_default_assignment_view()

# Đặt định dạng bản trình bày làm mức sử dụng tài nguyên
options.presentation_format = vsl.PresentationFormat.RESOURCE_USAGE

# Lưu dự án dưới dạng XLSX
project.save("C:\Files\ProjectWithOptions.xlsx", options);

Chuyển đổi MPP sang Excel trực tuyến

Nếu bạn muốn chuyển đổi MPP sang Excel trực tuyến, hãy sử dụng Bộ chuyển đổi MPP sang Excel chất lượng cao và miễn phí của chúng tôi, được phát triển bằng thư viện Aspose.Tasks.

Đọc hướng dẫn đầy đủ về chuyển đổi MPP sang Excel trực tuyến bằng trình chuyển đổi miễn phí của chúng tôi.

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện mà không bị giới hạn đánh giá.

Khám phá Trình chuyển đổi MPP sang Excel

Kiểm tra các tài nguyên sau để tìm hiểu thêm về cách chuyển đổi tệp MPP thành Excel hoặc các định dạng được hỗ trợ khác và khám phá Aspose.Tasks:

Phần kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách chuyển đổi MPP sang Excel bằng Python. Hơn nữa, chúng ta đã thấy cách xuất dữ liệu MS Project từ tệp MPP sang Excel và tùy chỉnh các tùy chọn theo chương trình. Chuyển đổi MPP sang Excel có thể là một cách hiệu quả để chia sẻ dữ liệu dự án của bạn với những người khác không có quyền truy cập vào Microsoft Project. Hướng dẫn từng bước và mẫu mã chứng minh việc thực hiện chuyển đổi MPP sang XLSX dễ dàng như thế nào bằng thư viện Python của chúng tôi. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm