Chuyển đổi MPP sang PDF bằng Python

Các tệp Microsoft Project MPP thường được sử dụng để quản lý các dự án phức tạp. Tuy nhiên, đôi khi bạn cần chia sẻ kế hoạch dự án với những người khác có thể không có quyền truy cập vào Microsoft Project. Trong những trường hợp như vậy, việc chuyển đổi tệp MPP sang định dạng được sử dụng rộng rãi hơn như PDF có thể hữu ích. Các tệp PDF có thể dễ dàng chia sẻ và chúng có thể được xem trên bất kỳ thiết bị nào có trình đọc PDF.

Chuyển đổi MPP sang PDF – Cài đặt API Python

Aspose.Tasks for Python via .NET API có thể được sử dụng để làm việc với các tệp Microsoft Project. Bạn có thể tải xuống gói hoặc cài đặt nó từ PyPI, trình quản lý gói Python. Mở dấu nhắc lệnh và chạy lệnh pip sau:

 pip install aspose-tasks

Cách chuyển đổi MPP sang PDF bằng Python

Bạn có thể chuyển đổi tệp MPP sang PDF bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

  1. Tải tệp MPP đầu vào.
  2. Kết xuất tệp PDF đầu ra.

Chuyển đổi MPP sang PDF bằng Python

Bạn cần làm theo các bước bên dưới và thực hiện một số lệnh gọi phương thức để xuất MPP sang PDF bằng Python.

  1. Tải tệp MPP đầu vào với lớp Project.
  2. Lưu tệp PDF đầu ra bằng phép liệt kê SaveFileFormat.

Đây là đoạn mã Python để chuyển đổi tệp MPP thành PDF:

import aspose.tasks as tasks

# Load input MPP file
project = tasks.Project("Input.mpp")

# Save output PDF file
project.save("MPPtoPDF.pdf", tasks.saving.SaveFileFormat.PDF);

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để đánh giá API mà không có bất kỳ giới hạn nào.

Phần kết luận

Tóm lại, bạn đã khám phá cách chuyển đổi tệp MPP Microsoft Project thành tài liệu PDF bằng Python. Bạn có thể khám phá thêm các tính năng khác nhau bằng cách truy cập phần tài liệu. để khám phá một số tính năng khác do API cung cấp. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng viết thư cho chúng tôi tại diễn đàn hỗ trợ miễn phí.

Xem thêm