Chuyển đổi MPP sang TIFF bằng C#

Microsoft Project cho phép chúng tôi tạo, tổ chức, theo dõi và duy trì các dự án ở định dạng MPP. Tệp MPP chứa các nhiệm vụ, tài nguyên, nhiệm vụ, tiến trình, ngân sách và các thông tin liên quan đến dự án khác. Chúng tôi có thể dễ dàng xuất dữ liệu dự án từ tệp MPP sang hình ảnh TIFF nhiều trang theo lập trình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi MPP sang TIFF trong C#.

Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

 1. API chuyển đổi C# MPP sang TIFF
 2. Chuyển đổi MPP sang TIFF
 3. Chuyển đổi MPP sang TIFF bằng nén
 4. Xóa nén và chuyển đổi MPP thành TIFF

API chuyển đổi C# MPP sang TIFF

Để chuyển đổi MPP thành TIFF, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.Tasks for .NET. Nó cho phép đọc và ghi các định dạng tệp được hỗ trợ mà không yêu cầu cài đặt Microsoft Project. Hơn nữa, nó cho phép chuyển đổi và lưu các tệp MPP.

API cung cấp lớp Dự án đại diện cho một dự án. Phương thức Save (string, SaveFileFormat) của lớp này lưu dữ liệu dự án vào tệp ở định dạng tệp được chỉ định. SaveFileFormat xác định kiểu liệt kê để lưu lựa chọn định dạng dự án. Chúng tôi có thể chỉ định các tùy chọn lưu hình ảnh bổ sung khi hiển thị các trang dự án sang TIFF bằng cách sử dụng lớp ImageSaveOptions. Thuộc tính TiffCompression cho phép áp dụng tính năng nén khi lưu hình ảnh đã tạo thành định dạng TIFF.

Vui lòng tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Chuyển đổi MPP sang TIFF bằng C#

Chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đổi dữ liệu dự án từ tệp MPP thành TIFF bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 • Tải tệp MPP bằng lớp Dự án.
 • Lưu dưới dạng TIFF bằng phương thức Save(). Nó lấy đường dẫn tệp TIFF đầu ra và SaveFileFormat làm đối số.

Mã mẫu sau đây cho thấy cách chuyển đổi MPP sang TIFF trong C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi MPP sang TIFF.
// Tải MPP của dự án
Project project = new Project(@"C:\Files\Tasks\Project.mpp");

// Lưu dự án dưới dạng TIFF
project.Save(@"C:\Files\Tasks\MultipageTIFF_out.tif", SaveFileFormat.Tiff);
Chuyển đổi MPP sang TIFF bằng C#

Chuyển đổi MPP sang TIFF bằng C#.

Chuyển đổi MPP sang TIFF với tính năng nén bằng C#

Chúng tôi có thể áp dụng nén trong khi chuyển đổi MPP sang TIFF bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, tải tệp MPP bằng lớp Dự án.
 2. Tiếp theo, tạo một thể hiện của lớp ImageSaveOptions.
 3. Sau đó, chỉ định TiffCompression.
 4. Cuối cùng, gọi phương thức Save(). Nó lấy đường dẫn tệp TIFF đầu ra và SaveOptions làm đối số.

Đoạn mã mẫu sau đây cho thấy cách chuyển đổi MPP sang TIFF bằng cách nén trong C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi MPP sang TIFF và áp dụng nén.
// Tải MPP của dự án
Project project = new Project(@"C:\Files\Tasks\Project.mpp");

// Xác định các tùy chọn lưu hình ảnh
ImageSaveOptions options = new ImageSaveOptions(SaveFileFormat.Tiff);

// Chỉ định nén CCITT4
options.TiffCompression = TiffCompression.Ccitt4;

// Lưu dự án dưới dạng TIFF
project.Save(@"C:\Files\Tasks\TIFFWithCompression_out.tif", (SaveOptions)options);

Loại bỏ nén và chuyển đổi MPP thành TIFF bằng C#

Chúng tôi cũng có thể xóa nén và sau đó chuyển đổi MPP sang TIFF bằng cách làm theo các bước đã đề cập ở trên. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần đặt TiffCompression là TiffCompression. Không có trong bước # 3.

Đoạn mã mẫu sau đây cho thấy cách loại bỏ nén và chuyển đổi MPP sang TIFF trong C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi MPP sang TIFF và loại bỏ nén.
// Tải MPP của dự án
Project project = new Project(@"C:\Files\Tasks\Project.mpp");

// Xác định các tùy chọn lưu hình ảnh
ImageSaveOptions options = new ImageSaveOptions(SaveFileFormat.Tiff);

// Loại bỏ nén
options.TiffCompression = TiffCompression.None;

// Lưu dự án dưới dạng TIFF
project.Save(@"C:\Files\Tasks\RemoveCompression_out.tif", (SaveOptions)options);

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách:

 • tải tệp MPP;
 • chỉ định các tùy chọn lưu hình ảnh;
 • đặt nén cho TIFF;
 • lưu MPP đã tải dưới dạng TIFF trong C#.

Bên cạnh việc chuyển đổi MPP sang TIFF trong C#, bạn có thể tìm hiểu thêm về Aspose.Note for .NET API bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm