Chuyển đổi MS Project MPP thành Hình ảnh (PNG, JPEG, BMP, TIFF) bằng C#

Tệp Microsoft Project (MPP) được sử dụng để theo dõi, sắp xếp và quản lý các dự án. Các tệp này chứa các nhiệm vụ, bài tập cũng như các tài nguyên và thông tin khác liên quan đến dự án. Nếu bạn muốn chia sẻ thông tin dự án với ai đó và họ chưa cài đặt MS Project, bạn có thể chuyển đổi tệp MPP thành các hình ảnh như PNG, JPEG, BMPTIFF và chia sẻ những. Để đạt được mục tiêu đó, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi tệp Microsoft Project MPP sang hình ảnh theo cách lập trình bằng C#.

C# API để chuyển đổi tệp MPP thành hình ảnh

Aspose.Tasks for .NET là một thư viện .NET cho phép bạn đọc và ghi các tệp MPP / XML mà không yêu cầu cài đặt Microsoft Project. Hơn nữa, API hỗ trợ chuyển đổi các tệp MPP sang hình ảnh. Bạn có thể cài đặt API thông qua NuGet hoặc tải xuống trực tiếp từ phần Tải xuống.

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Chuyển đổi tệp MPP sang định dạng JPEG bằng C#

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp MPP sang định dạng JPEG bằng C#.

Đoạn mã mẫu sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp MPP sang ảnh JPEG bằng C#.

// Tải tệp MPP
Project project = new Project("SourceDirectory\\Tasks\\project_test.mpp");

// Để điều chỉnh chất lượng JPEG, bạn có thể sử dụng thuộc tính ImageSaveOptions.JpegQuality.
// Phạm vi giá trị cho phép là từ 0 đến 100.
// Tạo một phiên bản của lớp ImageSaveOptions
ImageSaveOptions options = new ImageSaveOptions(SaveFileFormat.JPEG) { JpegQuality = 50 };

// Lưu hình ảnh JPEG
project.Save("OutputDirectory\\image_out.jpeg", (SaveOptions)options);

Chuyển đổi tệp MPP sang hình ảnh PNG bằng C#

Để chuyển đổi tệp MPP sang hình ảnh PNG, hãy làm theo các bước dưới đây.

Đoạn mã mẫu sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp MPP sang ảnh PNG bằng C#.

// Tải tệp MPP
Project project = new Project("SourceDirectory\\Tasks\\project_test.mpp");

// Tạo một phiên bản của lớp ImageSaveOptions
ImageSaveOptions options = new ImageSaveOptions(SaveFileFormat.PNG);

// Lưu hình ảnh PNG
project.Save("OutputDirectory\\image_out.png", (SaveOptions)options);

Chuyển đổi tệp MPP sang hình ảnh BMP bằng C#

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp MPP sang hình ảnh BMP bằng C#.

Đoạn mã mẫu sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp MPP sang hình ảnh BMP bằng C#.

// Tải tệp MPP
Project project = new Project("SourceDirectory\\Tasks\\project_test.mpp");

// Tạo một phiên bản của lớp ImageSaveOptions
ImageSaveOptions options = new ImageSaveOptions(SaveFileFormat.BMP);

// Lưu hình ảnh BMP
project.Save("OutputDirectory\\image_out.bmp", (SaveOptions)options);

Chuyển đổi tệp MPP thành TIFF nhiều trang bằng C#

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp MPP thành TIFF nhiều trang bằng C#.

Mã mẫu sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp MPP thành hình ảnh TIFF nhiều trang bằng C#

// Tải tệp MPP
Project project = new Project("SourceDirectory\\Tasks\\project_test.mpp");

// Tạo một phiên bản của lớp ImageSaveOptions
ImageSaveOptions options = new ImageSaveOptions(SaveFileFormat.TIFF);

// Lưu hình ảnh TIFF
project.Save("OutputDirectory\\RenderMultipageTIFF_out.tif", (SaveOptions)options);

Nhận giấy phép miễn phí

Để dùng thử API mà không có giới hạn đánh giá, bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp Microsoft Project MPP sang định dạng ảnh bằng C#. Cụ thể, bạn đã học cách chuyển đổi tệp MPP sang định dạng ảnh JPEG, PNG, BMP và TIFF bằng cách sử dụng Aspose.Tasks for .NET API. API cung cấp một loạt các tính năng bổ sung để làm việc với các tệp MPP mà bạn có thể khám phá chi tiết bằng cách truy cập tài liệu chính thức. Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm