Chuyển đổi dự án MS sang PDF trong C#

Bạn đang tìm cách chuyển đổi tệp MS Project sang định dạng PDF mà không cần sử dụng Microsoft Project? Nếu vậy, bạn đã đến đúng nơi. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách chuyển đổi MS Project sang PDF trong C# chỉ bằng một vài bước đơn giản.

Microsoft Project là một chương trình phần mềm cho phép các nhóm tổ chức dự án của họ, theo dõi tiến độ và đảm bảo mọi người biết họ phải làm gì. Tuy nhiên, đôi khi nảy sinh nhu cầu khi bạn cần chuyển đổi tài liệu Microsoft Project thành tệp PDF - chẳng hạn như khi bạn muốn gửi tài liệu đó cho một đề xuất hợp đồng hoặc mang theo khi di chuyển cho các cuộc họp bên ngoài.

Trong thời hiện đại, PDF là định dạng phổ biến nhất để lưu trữ và chia sẻ tài liệu. Các tệp PDF đã được sử dụng để thay thế các tài liệu in. Xuất dữ liệu dự án từ các tệp MS Project sang tài liệu PDF cho phép chia sẻ các nhiệm vụ, tài nguyên, bài tập, thời gian, ngân sách và các thông tin khác liên quan đến dự án ở định dạng di động. Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện điều này bằng lập trình trong C#. Vậy hãy bắt đầu!

Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

 1. API C# để tạo MS Project sang PDF Converter
 2. Chuyển MS Project sang PDF
 3. Xuất dạng xem dự án MS cụ thể sang PDF
 4. Vừa nội dung vào ô và chuyển đổi MS Project thành PDF
 5. Chuyển đổi MS Project MPP sang PDF mà không cần Legends
 6. Tùy chỉnh Kiểu văn bản và Xuất MS Project sang PDF
 7. Tùy chỉnh Định dạng Ngày trong khi Chuyển đổi MS Project sang PDF
 8. Chuyển đổi MS Project thành nhiều tệp PDF

API C# để tạo MS Project sang PDF Converter

Để chuyển đổi MS Project sang PDF, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Tasks for .NET API. API cho phép bạn đọc và ghi các định dạng tệp được hỗ trợ mà không cần cài đặt Microsoft Project. Ngoài ra, nó cho phép bạn chuyển đổi và lưu các tệp MS Project.

Aspose.Tasks for .NET là một thư viện lớp và cung cấp nhiều lớp khác nhau để làm việc với các dự án, công thức, lịch, ngoại lệ lịch, nhiệm vụ, liên kết nhiệm vụ, đường cơ sở nhiệm vụ, tài nguyên dự án, phân công tài nguyên, tiền tệ, xử lý ngoại lệ, dịch vụ báo cáo và dự án phân tích rủi ro. Vui lòng đọc thêm về các lớp và phương thức trong Tài liệu tham khảo API.

Vui lòng tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Chuyển đổi MS Project sang PDF bằng C#

Chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đổi tất cả dữ liệu dự án từ MS Project sang PDF bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Tải tệp MS Project bằng lớp Project.
 2. Lưu dưới dạng PDF bằng phương thức Save(). Nó lấy đường dẫn tệp PDF đầu ra và SaveFileFormat.Pdf làm đối số.

Mã mẫu sau đây cho biết cách chuyển đổi MS Project sang PDF trong C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi Tệp Dự án MS (MPP) sang PDF.
// Tải dự án MPP
Project project = new Project("C:\\Files\\project.mpp");

// Lưu dự án dưới dạng PDF
project.Save("C:\\Files\\project_out.pdf", SaveFileFormat.Pdf);
Chuyển đổi MS Project sang PDF bằng C#

Chuyển đổi MS Project sang PDF bằng C#.

Xuất Chế độ xem dự án MS cụ thể sang PDF trong C#

Trong Microsoft Project, dạng xem hiển thị thông tin mà bạn nhập vào Microsoft Project hoặc Project tính toán cho bạn trong các trường được tính toán. MS Project cung cấp các chế độ xem khác nhau để trình bày thông tin dự án ở nhiều định dạng khác nhau, chẳng hạn như Biểu đồ Gantt, Sử dụng tác vụ, Sử dụng tài nguyên, v.v. Chúng tôi có thể hiển thị bất kỳ chế độ xem nào và xuất thành PDF bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, tải tệp MS Project bằng lớp Project.
 2. Tiếp theo, tạo một thể hiện của lớp PdfSaveOptions.
 3. Sau đó, chỉ định PresentationFormat.
 4. Cuối cùng, gọi phương thức Save(). Nó lấy đường dẫn tệp PDF đầu ra và PdfSaveOptions làm đối số.

Mã mẫu sau đây cho biết cách xuất bất kỳ Chế độ xem Dự án MS cụ thể nào sang PDF trong C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách xuất chế độ xem cụ thể của MS Project sang PDF.
// Tải dự án MPP
Project project = new Project("C:\\Files\\project.mpp");

// Xác định các tùy chọn lưu PDF
PdfSaveOptions saveOptions = new PdfSaveOptions();

// Chỉ định chế độ xem
saveOptions.PresentationFormat = PresentationFormat.TaskSheet;

// Lưu dự án dưới dạng PDF
project.Save("C:\\Files\\SaveView_out.pdf", saveOptions);
Xuất Chế độ xem dự án MS cụ thể sang PDF trong C#

Xuất Chế độ xem dự án MS cụ thể sang PDF trong C#.

Điều chỉnh nội dung thành ô và chuyển đổi MS Project thành PDF trong C#

Màn hình dạng xem dự án cắt ngắn văn bản dài trong các trường như tên. Chúng tôi có thể đặt nó để hiển thị toàn văn để tránh cắt bớt tên tác vụ và tài nguyên. Chúng tôi có thể điều chỉnh nội dung vào ô và sau đó chuyển đổi thành PDF bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, tải tệp MS Project bằng lớp Project.
 2. Tiếp theo, tạo một thể hiện của lớp PdfSaveOptions.
 3. Sau đó, chỉ định FitContent thành true.
 4. Cuối cùng, gọi phương thức Save(). Nó lấy đường dẫn tệp PDF đầu ra và PdfSaveOptions làm đối số.

Mã mẫu sau đây cho biết cách khớp nội dung với các ô và chuyển đổi MS Project thành PDF trong C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách khớp nội dung với Ô và chuyển đổi MS Project sang PDF.
// Tải dự án MPP
Project project = new Project("C:\\Files\\project.mpp");

// Khởi tạo tùy chọn lưu PDF
SaveOptions options = new PdfSaveOptions();

// Đặt tùy chọn phù hợp với nội dung thành đúng
options.FitContent = true;
options.Timescale = Timescale.Months;
options.PresentationFormat = PresentationFormat.TaskUsage;

// Lưu dự án dưới dạng PDF
project.Save("C:\\Files\\FitContentsToCellSize_out.pdf", options);
Điều chỉnh nội dung thành ô và chuyển đổi MS Project thành PDF trong C#

Điều chỉnh nội dung thành ô và chuyển đổi MS Project thành PDF.

Chuyển đổi MS Project sang PDF mà không cần Huyền thoại trong C#

Trong MS Project, chú thích xuất hiện trên tất cả các trang theo mặc định, nhưng chúng ta có thể ẩn nó đi bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, tải tệp MS Project bằng lớp Project.
 2. Tiếp theo, tạo một thể hiện của lớp PdfSaveOptions.
 3. Sau đó, chỉ định LegendOnEachPage thành false.
 4. Cuối cùng, gọi phương thức Save(). Nó lấy đường dẫn tệp PDF đầu ra và PdfSaveOptions làm đối số.

Mã mẫu sau đây cho biết cách chuyển đổi MS Project MPP sang PDF mà không có chú thích trong C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi MS Project sang PDF mà không cần chú giải.
// Tải dự án MPP
Project project = new Project("C:\\Files\\project.mpp");

// Khởi tạo tùy chọn lưu PDF
PdfSaveOptions saveOptions = new PdfSaveOptions();

// Ẩn truyền thuyết
saveOptions.LegendOnEachPage = false;

// Lưu dự án dưới dạng PDF
project.Save("C:\\Files\\SaveLegend_out.pdf", saveOptions);
Chuyển đổi MS Project sang PDF mà không cần Huyền thoại trong C#

Chuyển đổi MS Project sang PDF mà không cần Huyền thoại.

Tùy chỉnh Kiểu văn bản và MS Project Xuất sang PDF trong C#

Chúng ta có thể tùy chỉnh kiểu chữ khi kết xuất MS Project thành PDF theo các bước sau:

 1. Đầu tiên, tải tệp MS Project bằng lớp Project.
 2. Tiếp theo, tạo một thể hiện của lớp PdfSaveOptions.
 3. Sau đó, khởi tạo đối tượng lớp TextStyle.
 4. Trong khi đó, chỉ định các thuộc tính Màu, Phông chữ và Loại vật phẩm.
 5. Sau đó, thêm TextStyle vào danh sách TextStyles.
 6. Cuối cùng, gọi phương thức Save(). Nó lấy đường dẫn tệp PDF đầu ra và PdfSaveOptions làm đối số.

Mã mẫu sau đây cho biết cách tùy chỉnh kiểu văn bản khi chuyển đổi MS Project sang PDF trong C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi MS Project sang PDF với kiểu văn bản tùy chỉnh.
// Tải dự án MPP
Project project = new Project("C:\\Files\\project.mpp");

// Khởi tạo tùy chọn lưu PDF
PdfSaveOptions saveOptions = new PdfSaveOptions();

// Xác định kiểu văn bản
TextStyle style = new TextStyle();
style.Color = Color.Red;
style.Font = new FontDescriptor(FontFamily.GenericMonospace.Name, 5F, FontStyles.Bold | FontStyles.Italic);
style.ItemType = TextItemType.SummaryTasks;
style.BackgroundColor = Color.Aqua;
style.BackgroundPattern = BackgroundPattern.DarkDither;

// Thêm kiểu văn bản
options.TextStyles = new List<TextStyle>();
options.TextStyles.Add(style);

// Lưu dự án dưới dạng PDF
project.Save("C:\\Files\\CustomizeTextStyle_out.pdf", options);
Tùy chỉnh kiểu văn bản và chuyển đổi MS Project thành PDF trong C#

Tùy chỉnh Kiểu văn bản và Chuyển đổi MS Project sang PDF.

Tùy chỉnh định dạng ngày trong khi chuyển đổi MS Project sang PDF

Chúng tôi cũng có thể tùy chỉnh định dạng ngày khi kết xuất MS Project thành PDF bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. Tải tệp MS Project bằng lớp Project.
 2. Gọi phương thức Set() với Prj.DateFormat làm khóa và DateFormat làm giá trị.
 3. Cuối cùng, gọi phương thức Save(). Nó lấy đường dẫn tệp PDF đầu ra và SaveFileFormat.Pdf làm đối số.

Mã mẫu sau đây cho biết cách tùy chỉnh định dạng ngày và chuyển đổi MS Project thành PDF trong C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách tùy chỉnh định dạng ngày và chuyển đổi MS Project sang PDF.
// Tải dự án MPP
Project project = new Project("C:\\Files\\project.mpp");

// Đặt định dạng ngày tùy chỉnh
project.Set(Prj.DateFormat, DateFormat.DateMmmmDdYyyy);

// Lưu dự án dưới dạng PDF
project.Save("C:\\Files\\CustomizeDateFormats1_out.pdf", SaveFileFormat.Pdf);
Tùy chỉnh định dạng ngày trong khi chuyển đổi MS Project sang PDF trong C#

Tùy chỉnh Định dạng Ngày trong khi Chuyển đổi MS Project sang PDF.

Chuyển đổi MS Project thành nhiều tệp PDF trong C#

Chúng tôi cũng có thể chuyển đổi MS Project thành nhiều trang PDF bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. Đầu tiên, tải tệp MS Project bằng lớp Project.
 2. Tiếp theo, tạo một thể hiện của lớp PdfSaveOptions.
 3. Sau đó, chỉ định SaveToSeparateFiles thành true.
 4. Sau đó, thêm số trang để đưa vào danh sách Trang.
 5. Cuối cùng, gọi phương thức Save(). Nó lấy đường dẫn tệp PDF đầu ra và PdfSaveOptions làm đối số.

Mã mẫu sau đây cho biết cách chuyển đổi MS Project thành nhiều tài liệu PDF trong C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi MS Project thành Nhiều tệp PDF.
// Tải dự án MPP
Project project = new Project("C:\\Files\\project.mpp");

// Khởi tạo tùy chọn lưu PDF
PdfSaveOptions saveOptions = new PdfSaveOptions();

// Đặt các trang để lưu trong các tệp riêng biệt
options.SaveToSeparateFiles = true;
options.Pages = new List<int>();
options.Pages.Add(1);
options.Pages.Add(4);

// Lưu dưới dạng PDF
project.Save("C:\\Files\\SaveToMultiplePDFFiles_out.pdf", options);

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện mà không bị giới hạn đánh giá.

Phần kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách:

 • tải tệp MS Project;
 • chỉ định các tùy chọn lưu PDF;
 • lưu MS Project đã tải dưới dạng PDF trong C#.

Bên cạnh việc chuyển đổi MS Project thành PDF trong C#, bạn có thể tìm hiểu thêm về Aspose.Note for .NET API bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm