Chuyển đổi dữ liệu dự án sang XAML bằng Java

XAML(Ngôn ngữ đánh dấu ứng dụng có thể mở rộng) là một ngôn ngữ đơn giản và dễ khai báo dựa trên XML. Nó là một biến thể XML của Microsoft để xác định các phần tử giao diện người dùng, liên kết dữ liệu và các sự kiện. Nó cho phép tạo, khởi tạo và thiết lập các thuộc tính của các đối tượng có quan hệ phân cấp. XAML chủ yếu được sử dụng để tạo GUI trong WPF (Windows Presentation Foundation), Silver light, WF (Workflow Foundation), Win UI (Windows UI Library), UWP (Universal Windows Platform) và Xamarin Forms. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi dữ liệu Microsoft Project sang XAML bằng Java.

Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

 1. [Java API để chuyển đổi dữ liệu dự án sang XAML](# Java-API-to-Convert-Project-Data-to-XAML)
 2. [Xuất dữ liệu dự án sang XAML](# Export-Project-Data-to-XAML-in-Java)
 3. [Chuyển đổi MPP sang XAML với các tùy chọn bổ sung](# Convert-MPP-to-XAML-with-Supplement-Options-in-Java)
 4. [Chuyển đổi MPP sang XAML với Định dạng bản trình bày](# Convert-MPP-to-XAML-with-Presentation-Format-in-Java)

Java API để chuyển đổi dữ liệu dự án sang XAML

Để chuyển đổi dữ liệu MS Project từ MPP sang XAML, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.Tasks for Java. Nó cho phép tạo, chỉnh sửa hoặc thao tác các tệp Microsoft Project (MPP, MPT, MPXXML) theo chương trình. Lớp Dự án của API đại diện cho một dự án và hiển thị nhiều phương thức khác nhau để thực hiện các chức năng khác nhau. Lớp XamlOptions cho phép chỉ định các tùy chọn bổ sung trong khi hiển thị các trang dự án sang XAML.

Vui lòng tải xuống JAR của API hoặc thêm cấu hình pom.xml sau vào ứng dụng Java dựa trên Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-tasks</artifactId>
  <version>22.5</version>
  <classifier>jdk18</classifier>
</dependency>

Xuất dữ liệu dự án sang XAML trong Java

Chúng tôi có thể dễ dàng xuất dữ liệu dự án từ tệp MPP sang định dạng XAML bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Tải tệp MPP bằng lớp Dự án.
 2. Lưu tệp XAML bằng phương thức save(). Nó lấy đường dẫn tệp và SaveFileFormat làm đối số.

Đoạn mã mẫu sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp MPP sang định dạng XAML trong Java.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi MPP thành XAML
// Tải tệp MPP
Project project = new Project("C:\\Project.mpp");

// Lưu tệp MPP dưới dạng XAML
project.save("C:\\SaveProjectAsXAML_out.xaml", SaveFileFormat.Xaml);

Chuyển đổi MPP sang XAML với các tùy chọn bổ sung trong Java

Chúng ta có thể định nghĩa XamlOptions như FitContent, LegendOnEachPage, TimeScale và View trong khi chuyển đổi MPP thành XAML. Chúng tôi có thể chuyển đổi tệp MPP thành XAML với các tùy chọn bổ sung bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, tải tệp MPP bằng lớp Dự án.
 2. Tiếp theo, tạo một thể hiện của lớp XamlOptions.
 3. Sau đó, đặt các tùy chọn mong muốn.
 4. Cuối cùng, lưu tệp XAML bằng phương thức save(). Nó lấy đường dẫn tệp và SaveFileFormat làm đối số.

Mã mẫu sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp MPP sang định dạng XAML với các tùy chọn bổ sung trong Java.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi MPP sang XAML với các tùy chọn bổ sung
// Tải tệp MPP
Project project = new Project("C:\\Project.mpp");

// Khởi tạo lớp XamlOptions
SaveOptions options = new XamlOptions();
options.setFitContent(true);
options.setLegendOnEachPage(false);
options.setTimescale(Timescale.ThirdsOfMonths);

// Lưu tệp MPP dưới dạng XAML
project.save("C:\\SaveAsXAMLOptions_out.xaml", SaveFileFormat.Xaml);

Chuyển đổi MPP sang XAML với Định dạng bản trình bày trong Java

Chúng tôi có thể sử dụng các định dạng trình bày khác nhau trong khi chuyển đổi tệp MPP sang định dạng XAML. Bảng liệt kê PresentationFormat của API cung cấp các tùy chọn sau.

 • GanttChart - Định dạng trình bày Biểu đồ Gantt.
 • TaskUsage - Định dạng trình bày sử dụng tác vụ.
 • ResourceUsage - Định dạng bản trình bày sử dụng tài nguyên.
 • ResourceSheet - Định dạng trình bày trang tài nguyên.
 • TaskSheet - Định dạng trình bày trang tác vụ.

Chúng tôi có thể đặt định dạng bản trình bày và sau đó chuyển đổi tệp MPP thành XAML bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, tải tệp MPP bằng lớp Dự án.
 2. Tiếp theo, tạo một thể hiện của lớp XamlOptions.
 3. Sau đó, đặt định dạng bản trình bày bằng cách sử dụng setPresentationFormat().
 4. Cuối cùng, lưu tệp XAML bằng phương thức save(). Nó lấy đường dẫn tệp và SaveFileFormat làm đối số.

Mã mẫu sau đây cho thấy cách đặt định dạng bản trình bày và chuyển đổi tệp MPP thành XAML bằng Java.

// Ví dụ mã này trình bày cách đặt định dạng bản trình bày trong khi chuyển đổi MPP sang XAML.
// Tải tệp MPP
Project project = new Project("C:\\Project.mpp");

// Khởi tạo lớp XamlOptions
SaveOptions options = new XamlOptions();
options.setPresentationFormat(PresentationFormat.GanttChart);

// Lưu tệp MPP dưới dạng XAML
project.save("C:\\setPresentationFormat_out.xaml", SaveFileFormat.Xaml);

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách tải và chuyển đổi tệp MS Project (MPP) sang XAML trong Java. Chúng tôi cũng đã biết cách đặt các tùy chọn lưu XAML trong khi xuất dữ liệu dự án từ MPP sang XAML. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về Aspose.Tasks for Java API bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn.

Xem thêm