XER sang MPP trong C#

Các tệp XER được sử dụng để lưu trữ dữ liệu liên quan đến quản lý dự án và lập kế hoạch dự án. Tương tự như vậy, định dạng tệp MPP cũng có thể lưu trữ thông tin quản lý dự án đó. Đôi khi, bạn có thể cần chuyển đổi tệp XER sang định dạng MPP. Theo các trường hợp sử dụng như vậy, bài viết này đề cập đến cách chuyển đổi tệp XER sang định dạng MPP theo chương trình trong C#.

Bộ chuyển đổi XER sang MPP – Cài đặt API C#

Aspose.Tasks for .NET có thể được sử dụng để làm việc với các định dạng tệp quản lý dự án khác nhau. Bạn có thể định cấu hình nó bằng cách truy cập tệp DLL tham chiếu từ trang Tải xuống hoặc chạy lệnh cài đặt NuGet bên dưới:

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Chuyển đổi XER sang MPP theo lập trình trong C#

Bạn có thể chuyển đổi tệp XER sang định dạng MPP bằng các bước sau:

  1. Tải tệp XER nguồn bằng lớp Project.
  2. Lưu tệp MPP đầu ra.

Đoạn mã dưới đây trình bày cách chuyển đổi định dạng tệp XER sang MPP theo chương trình trong C#:

// Tải tệp XER đầu vào
Aspose.Tasks.Project project = new Aspose.Tasks.Project("PrimaveraProject.xer");

// Lưu tệp MPP đầu ra
project.Save("Output.mpp", Aspose.Tasks.Saving.SaveFileFormat.Mpp);

Chuyển đổi XER sang MPP với Tùy chọn nâng cao trong C#

Phần này trình bày chi tiết về chuyển đổi tệp XER sang MPP với các tùy chọn nâng cao nơi bạn có thể chỉ định các thuộc tính khác nhau cho tệp MPP đầu ra dự kiến. Bạn cần thực hiện theo các bước bên dưới để thực hiện chuyển đổi theo chương trình trong C#:

  1. Truy cập tệp XER nguồn.
  2. Tạo một thể hiện của lớp MPPSaveOptions.
  3. Xuất tệp MPP đầu ra.

Mẫu mã sau đây giải thích cách chuyển đổi tệp XER sang định dạng MPP theo chương trình trong C#:

// Tải tệp XER đầu vào
Aspose.Tasks.Project project = new Aspose.Tasks.Project("PrimaveraProject.xer");

// Khởi tạo đối tượng lớp MPPSaveOptions
Aspose.Tasks.Saving.MPPSaveOptions options = new Aspose.Tasks.Saving.MPPSaveOptions();
options.WriteViewData = true;

// Lưu tệp MPP đầu ra
project.Save("Output.mpp", Aspose.Tasks.Saving.SaveFileFormat.Mpp);

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể yêu cầu Giấy phép đánh giá miễn phí để đánh giá API mà không có bất kỳ giới hạn hoặc hình mờ nào.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã khám phá cách chuyển đổi tệp XER sang định dạng MPP theo chương trình trong C#. Nó bao gồm kịch bản chuyển đổi cơ bản cũng như chi tiết chuyển đổi nâng cao nơi có thể đặt các thuộc tính chuyển đổi khác nhau. Tuy nhiên, bạn có thể khám phá thêm API bằng cách xem phần tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn.

Xem thêm