Chuyển đổi Primavera XER sang PDF bằng C#

Oracle Primavera P6 là một phần mềm quản lý dự án, chương trình và danh mục đầu tư. Nó được sử dụng để lập kế hoạch, quản lý và thực hiện các dự án kỹ thuật lớn. Nó sử dụng định dạng tệp XER làm tệp dự án độc quyền. Tệp XER hỗ trợ tất cả thông tin dự án, tài nguyên và vai trò được phát triển bằng Primavera P6. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cần phải chuyển đổi dự án Primavera P6 từ tệp XER sang PDF theo chương trình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi tệp Primavera XER sang PDF trong C#.

Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

 1. Tệp Primavera XER là gì?
 2. C# XER to PDF Converter API
 3. Chuyển đổi tệp Primavera XER sang PDF
 4. Tùy chỉnh chuyển đổi XER sang PDF

Tệp Primavera XER là gì?

XER là một định dạng độc quyền được sử dụng trong Primavera P6. Tệp XER là một tệp văn bản và có thể dễ dàng mở bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào. Trong Primavera, chúng ta có thể xuất nhiều dự án cùng một lúc vào một tệp XER. Các vai trò trong dự án Primavera chỉ có thể được nhập và xuất bằng định dạng XER.

API chuyển đổi C# XER sang PDF

Để chuyển đổi Primavera XER thành tệp PDF, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.Tasks for .NET. Nó cho phép đọc và ghi các định dạng tệp được hỗ trợ mà không yêu cầu cài đặt Microsoft Project. Hơn nữa, nó cho phép chuyển đổi và lưu các tệp Primavera XER và P6XML.

Lớp Dự án của API đại diện cho một dự án. Phương thức Save (string, SaveFileFormat) của lớp này lưu dữ liệu dự án vào tệp. SaveFileFormat xác định kiểu liệt kê để lưu lựa chọn định dạng dự án. Chúng tôi có thể chỉ định các tùy chọn bổ sung khi hiển thị các trang của dự án sang PDF bằng cách sử dụng lớp PdfSaveOptions.

Vui lòng tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Chuyển đổi tệp Primavera XER sang PDF bằng C#

Chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đổi dự án Primavera P6 từ tệp XER thành PDF bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây:

 • Tải tệp XER bằng lớp Dự án.
 • Lưu dưới dạng PDF bằng phương thức Save(). Nó lấy đường dẫn tệp PDF đầu ra và SaveFileFormat làm đối số.

Mã mẫu sau đây cho thấy cách chuyển đổi Primavera XER sang PDF trong C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi Primavera XER sang PDF.
// Tải tệp XER đầu vào
Project project = new Project(@"C:\Files\sample.xer");

// Lưu dưới dạng PDF
project.Save(@"C:\Files\sample_Output.pdf", SaveFileFormat.Pdf);
Chuyển Primavera P6 XER sang PDF bằng C#

Chuyển Primavera P6 XER sang PDF bằng C#.

Tùy chỉnh chuyển đổi XER sang PDF bằng C#

Chúng tôi có thể tùy chỉnh việc chuyển đổi XER sang PDF bằng cách sử dụng lớp PdfSaveOptoins bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, tải tệp XER bằng lớp Dự án.
 2. Tiếp theo, tạo một thể hiện của lớp PdfSaveOptions.
 3. Sau đó, xác định các tùy chọn lưu như Kích thước trang, v.v.
 4. Cuối cùng, lưu dự án dưới dạng tệp PDF bằng phương thức Save(). Nó lấy đường dẫn tệp PDF đầu ra và PdfSaveOptions làm đối số.

Đoạn mã mẫu sau đây cho thấy cách chuyển đổi XER sang PDF với các cài đặt tùy chỉnh trong C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi XER sang PDF với các cài đặt tùy chỉnh.
// Tải tệp XER đầu vào
Project project = new Project(@"C:\Files\sample.xer");

// Xác định PDF SaveOptions
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
options.PageSize = PageSize.A3;

// Lưu dưới dạng PDF
project.Save(@"C:\Files\sample_Output.pdf", options);

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã học cách:

 • tải tệp Primavera XER;
 • thiết lập các tùy chọn lưu PDF;
 • lưu XER đã tải dưới dạng PDF trong C#.

Bên cạnh việc chuyển đổi XER sang PDF trong C#, bạn có thể tìm hiểu thêm về Aspose.Tasks for .NET API bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm