Chuyển đổi Primavera XER sang SVG bằng Python

Nếu bạn đang xử lý các lịch trình của Primavera P6, có thể bạn đã quen thuộc với các tệp XER. Primavera P6 là phần mềm quản lý dự án được sử dụng rộng rãi, lưu trữ dữ liệu dự án ở định dạng tệp XER. Nó chứa dữ liệu dự án, bao gồm các nhiệm vụ, tài nguyên và lịch trình. Việc chuyển đổi chúng thành SVG có thể giúp dữ liệu dự án của bạn dễ tiếp cận hơn và hấp dẫn hơn về mặt hình ảnh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi XER sang SVG bằng Python. Vậy hãy bắt đầu!

Bài viết này bao gồm các chủ đề sau:

  1. API Python để chuyển đổi XER sang SVG
  2. Chuyển đổi XER sang SVG bằng Python
  3. Tùy chỉnh chuyển đổi XER sang SVG
  4. Chuyển đổi XER sang SVG trực tuyến
  5. Cấp phép & Tài nguyên miễn phí

API Python để chuyển đổi XER sang SVG

Để chuyển đổi tệp XER sang định dạng SVG, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.Tasks for Python. Aspose.Tasks là một API mạnh mẽ cung cấp khả năng quản lý dự án toàn diện và giúp bạn dễ dàng làm việc với các tệp dự án theo chương trình trong ứng dụng Python. Nó hỗ trợ đọc, ghi và thao tác các tệp dự án ở nhiều định dạng khác nhau, bao gồm Microsoft Project (MPP), Primavera (XER) và XML, cùng nhiều định dạng khác. Nó cung cấp một bộ tính năng hoàn chỉnh để quản lý các nhiệm vụ, tài nguyên, nhiệm vụ và lịch của dự án, khiến nó trở thành một công cụ thiết yếu cho bất kỳ ai tham gia vào việc lập kế hoạch và quản lý dự án.

Trước khi bắt đầu viết mã, chúng ta cần lấy API. Vui lòng tải xuống gói hoặc cài đặt API từ PyPI bằng lệnh pip sau trong bảng điều khiển:

pip install aspose-tasks

Chuyển đổi XER sang SVG bằng Python

1. Nhập các thư viện cần thiết

Đầu tiên chúng ta cần import các thư viện cần thiết. Đây là cách bạn làm điều đó:

import aspose.tasks as tasks

2. Tải tệp XER

Tiếp theo, hãy tải tệp XER. Trong ví dụ này, giả sử tệp XER của bạn có tên là sample.xer.

project = tasks.Project("sample.xer");

3. Lưu dự án dưới dạng SVG

Bây giờ là lúc lưu dự án dưới dạng tệp SVG.

project.save("sample_xer.svg", tasks.saving.SaveFileFormat.SVG);

Đó là nó! Bạn đã chuyển đổi thành công tệp XER của mình sang SVG bằng Aspose.Tasks for Python.

Mã hoàn chỉnh

Dưới đây là ví dụ mã hoàn chỉnh cho thấy cách chuyển đổi XER sang SVG bằng Python.

# Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi Primavera XER sang SVG.
import aspose.tasks as tasks

# Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi Primavera XER sang SVG.
# Tải tệp XER đầu vào
project = tasks.Project("sample.xer");

# Lưu dưới dạng SVG
project.save("sample_xer.svg", tasks.saving.SaveFileFormat.SVG);
Chuyển đổi XER sang SVG bằng Python

Chuyển đổi XER sang SVG bằng Python.

Tùy chỉnh chuyển đổi XER sang SVG bằng Python

Chúng ta có thể tùy chỉnh việc chuyển đổi XER sang SVG bằng lớp SvgOptions bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

  1. Tải tệp XER bằng lớp Project.
  2. Tạo một thể hiện của lớp SvgOptions.
  3. Sau đó, xác định các tùy chọn SVG, chẳng hạn như kích thước trang, v.v.
  4. Cuối cùng, lưu dự án dưới dạng tệp SVG bằng phương thức save().Nó lấy đường dẫn tệp SVG đầu ra và SvgOptions làm đối số.

Mã mẫu sau đây cho biết cách chuyển đổi XER sang SVG với các cài đặt tùy chỉnh trong Python.

 # Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi Primavera XER sang SVG.
  import aspose.tasks as tasks

 # Tải tệp XER đầu vào
 project = tasks.Project("sample.xer");

 # Xác định các tùy chọn SVG
 svgOptions = tasks.saving.SvgOptions()
 svgOptions.page_size = tasks.visualization.PageSize.A3
 svgOptions.render_to_single_page = True

 # Lưu dưới dạng SVG
 project.save("sample_a3.svg", svgOptions)
Chuyển đổi XER sang SVG bằng Tùy chọn bằng Python

Chuyển đổi XER sang SVG bằng Tùy chọn bằng Python.

Nhận giấy phép miễn phí

Vui lòng nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử API mà không bị giới hạn về đánh giá.

Chuyển đổi XER sang SVG trực tuyến

Ngoài ra, bạn cũng có thể chuyển đổi các tệp XER của mình sang định dạng SVG bằng cách sử dụng Trình chuyển đổi XER sang SVG trực tuyến miễn phí này, được phát triển bằng API ở trên.

Python XER sang SVG – Tài nguyên miễn phí

Bên cạnh việc chuyển đổi XER sang SVG theo chương trình bằng Python, hãy khám phá nhiều tính năng khác của API bằng cách sử dụng các tài nguyên sau:

Phần kết luận

Tóm lại, chúng ta đã thấy cách chuyển đổi XER sang SVG bằng Python. Bằng cách làm theo các bước được nêu trong bài viết này, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tệp XER sang định dạng SVG theo chương trình. Việc chuyển đổi XER sang SVG có thể chuyển đổi dữ liệu dự án của bạn thành thứ gì đó dễ tiếp cận và hấp dẫn hơn nhiều. Cho dù bạn đang chia sẻ thông tin cập nhật dự án với nhóm của mình hay trình bày với các bên liên quan, tệp SVG giúp dữ liệu dễ hiểu ngay lập tức. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm