Chuyển đổi XML sang MPP bằng Python

XML là định dạng được sử dụng rộng rãi để trao đổi và lưu trữ dữ liệu trong khi Microsoft Project là một công cụ quản lý dự án phổ biến. Nếu bạn làm việc với cả hai công nghệ này, bạn có thể cần chuyển đổi dữ liệu XML sang định dạng Microsoft Project trong một số tình huống. Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ khám phá cách chuyển đổi XML thành MPP bằng Python.

Trình chuyển đổi XML sang MPP – Cấu hình API Python

Aspose.Tasks for Python via .NET API hỗ trợ tạo, chỉnh sửa hoặc thao tác với các tệp Microsoft Project. Bạn có thể nhanh chóng định cấu hình gói hoặc cài đặt nó từ PyPI bằng cách chạy lệnh cài đặt pip sau:

 pip install aspose-tasks

Cách chuyển đổi XML sang MPP bằng Python

Vui lòng làm theo các bước được liệt kê bên dưới để chuyển đổi tệp XML sang định dạng tệp Microsoft Project:

  1. Lấy tệp XML nguồn.
  2. Tải tệp Microsoft Project.
  3. Sao chép dữ liệu và ghi đầu ra vào tệp Microsoft Project.

Chuyển đổi XML sang MPP trong Python

Các bước sau đây trình bày cách chuyển đổi XML sang MPP bằng Python:

  1. Tải tệp XML nguồn bằng lớp Project.
  2. Truy cập tệp MPP và sao chép dữ liệu từ tệp XML.
  3. Xuất tệp MPP trong khi chỉ định giá trị từ phép liệt kê SaveFileFormat.

Sau khi gói Python được định cấu hình, chúng ta có thể bắt đầu viết tập lệnh Python của mình. Đây là một tập lệnh Python mẫu thực hiện việc chuyển đổi định dạng XML sang MPP:

import aspose.tasks as tasks

# Load input XML file
xmlProject = tasks.Project("file.xml")

# Load input Project file
mppProject = tasks.Project("Input.mpp")

# Call the copy method
xmlProject.copy_to(mppProject)

# Save output MPP file
mppProject.save("XMLtoMPP.mpp", tasks.saving.SaveFileFormat.MPP);

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí để đánh giá toàn bộ khả năng của API.

Phần kết luận

Tóm lại, bạn đã học cách chuyển đổi tệp XML sang định dạng tệp MPP Microsoft Project bằng Python. Đó là một cách nhanh chóng nhưng mạnh mẽ và linh hoạt để chuyển đổi dữ liệu XML sang định dạng MPP. Ngoài ra, bạn có thể xem các chương khác nhau trong phần tài liệu để khám phá thêm các tính năng. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn hỗ trợ miễn phí.

Xem thêm