Chuyển đổi Latex sang SVG trong Java

LaTeX được sử dụng để tạo các tài liệu khoa học được tinh chỉnh và trau chuốt có thể bao gồm các biểu thức toán học phức tạp, tài liệu đa ngôn ngữ, v.v. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp TeX thành hình ảnh SVG. Theo các yêu cầu như vậy, bài viết này giải thích cách chuyển đổi hình ảnh TeX sang SVG theo lập trình trong Java.

TeX to SVG Image Converter - Cài đặt Java API

API Aspose.TeX for Java hỗ trợ sắp chữ các tệp TeX. Hơn nữa, bạn có thể tạo định dạng TeX tùy chỉnh hoặc hiển thị tệp LaTeX sang [định dạng tệp] được hỗ trợ 5. Bạn có thể dễ dàng định cấu hình API bằng cách tải xuống tệp JAR từ phần Tải xuống hoặc sử dụng các thông số kỹ thuật sau trong tệp pom.xml để cài đặt nó từ repository:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository> 
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-tex</artifactId>
  <version>22.8</version>
</dependency>

Cách chuyển đổi LaTeX TeX sang SVG trong Java - Các bước

Các bước sau minh họa cách chuyển đổi tệp định dạng LaTeX thành ảnh SVG:

 1. Tạo các tùy chọn chuyển đổi LaTeX dựa trên phần mở rộng công cụ Object TeX.
 2. Chỉ định một thư mục làm việc.
 3. Khởi tạo đối tượng SvgSaveOptions để hiển thị hình ảnh SVG.
 4. Chạy chuyển đổi hình ảnh LaTeX sang SVG.

Chuyển đổi LaTeX sang SVG Image Lập trình trong Java

Bạn cần làm theo các bước sau để chuyển đổi tệp LaTeX thành ảnh SVG:

 1. Tạo các tùy chọn chuyển đổi LaTeX bằng đối tượng lớp TeXOptions.
 2. Chỉ định thư mục làm việc để tạo tệp đầu ra.
 3. Tạo một đối tượng của lớp SvgSaveOptions.
 4. Kết xuất tệp định dạng LaTeX sang SVG bằng cách sử dụng lớp TexJob.

Đoạn mã mẫu sau đây trình bày cách chuyển đổi LaTeX sang ảnh SVG theo lập trình trong Java:

// Tạo các tùy chọn chuyển đổi cho định dạng Object LaTeX dựa trên phần mở rộng công cụ Object TeX.
com.aspose.tex.TeXOptions options = TeXOptions.consoleAppOptions(TeXConfig.objectLaTeX());

// Chỉ định một thư mục làm việc của hệ thống tệp cho đầu ra.
options.setOutputWorkingDirectory(new com.aspose.tex.OutputFileSystemDirectory(dataDir));

// Khởi tạo các tùy chọn để lưu ở định dạng SVG.
options.setSaveOptions(new com.aspose.tex.rendering.SvgSaveOptions());

// Chạy chuyển đổi LaTeX sang SVG.
new com.aspose.tex.TeXJob(dataDir + "hello-world.ltx", new com.aspose.tex.rendering.SvgDevice(), options).run();

Nhận Giấy phép Đánh giá Miễn phí

Bạn có thể tránh các giới hạn đánh giá bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp LaTeX thành ảnh SVG có thể mở rộng theo lập trình trong Java. Hơn nữa, bạn có thể khám phá không gian tài liệu để xem các chương khác bao gồm các tính năng khác nhau của API. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại forum trong trường hợp bạn cần thảo luận về bất kỳ yêu cầu hoặc thắc mắc nào.

Xem thêm