Chuyển đổi LaTeX sang TIFF trong Java

LaTeX cho phép chúng tôi tạo tài liệu khoa học và kỹ thuật. Các tệp LaTeX ở định dạng TEX hoặc LTX chứa các lệnh khác nhau để chỉ định định dạng của tài liệu, bao gồm văn bản, ký hiệu, biểu thức toán học và đồ họa. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cần chuyển đổi đầu ra LaTeX từ tệp TEX hoặc LTX thành hình ảnh TIFF theo lập trình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi LaTeX sang TIFF trong Java.

Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

 1. Java API để chuyển đổi LaTeX sang TIFF - Tải xuống miễn phí
 2. Chuyển đổi LaTeX (TeX) sang TIFF trong Java
 3. Chuyển đổi LaTeX (LTX) sang TIFF trong Java

Java API để chuyển đổi LaTeX sang TIFF - Tải xuống miễn phí

Để chuyển đổi tệp LaTeX thành hình ảnh TIFF, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.TeX for Java. Chúng tôi có thể sắp chữ các tệp TeX và trình bày đầu vào thành nhiều định dạng khác như XPS, PDF, PNG, JPEG, TIFF và [BMP] 12 bằng cách sử dụng API.

Lớp TeXOptions của API cho phép thiết lập hoặc nhận các tùy chọn xử lý tệp TeX. Các cấu hình TeX có sẵn như ObjectLaTeX, ObjectIniTeX được cung cấp trong lớp TeXConfig. ObjectLaTeX nhận cấu hình của phần mở rộng công cụ ObjectTeX với định dạng ObjectLaTeX được tải trước. Lớp TiffSaveOptions của API đại diện cho các tùy chọn để lưu LaTeX thành hình ảnh TIFF. Chúng ta có lớp TeXJob để triển khai các tính năng của công việc TeX bằng phương thức TeXJob.run(). Phương thức này nhận đối tượng lớp ImageDevice làm tham số. Lớp này thực hiện giao diện để xuất nội dung văn bản và đồ họa sang (các) hình ảnh.

Vui lòng tải xuống JAR của API hoặc thêm cấu hình pom.xml sau vào ứng dụng Java dựa trên Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository> 
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-tex</artifactId>
  <version>22.6</version>
</dependency>

Chuyển đổi LaTeX (TeX) sang TIFF trong Java

Chúng tôi có thể tạo hình ảnh TIFF từ tệp nguồn LaTeX (TeX) bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, tạo một thể hiện của lớp TeXOptions bằng phương thức consoleAppOptions().
 2. Tiếp theo, đặt cấu hình TeX sắp chữ là TeXConfig.objectLaTeX.
 3. Sau đó, đặt thư mục làm việc của hệ thống tệp cho đầu ra.
 4. Theo tùy chọn, chỉ định bảng điều khiển hoặc luồng bộ nhớ làm thiết bị đầu cuối đầu ra.
 5. Sau đó, Khởi tạo TiffSaveOptions để lưu ở định dạng TIFF.
 6. Cuối cùng, gọi phương thức run() cho lớp TexJob mới được tạo và lưu TIFF đầu ra với đối tượng lớp ImageDevice.

Ví dụ mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi nguồn LaTeX thành tệp đầu ra hình ảnh TIFF bằng Java.

// Ví dụ mã này trình bày cách tạo hình ảnh TIFF từ tệp nguồn TeX.
// Thư mục làm việc
String dataDir = "C:\\Files\\Tex\\";

// Tạo các tùy chọn chuyển đổi cho định dạng Object LaTeX trên phần mở rộng công cụ Object TeX.
TeXOptions options = TeXOptions.consoleAppOptions(TeXConfig.objectLaTeX());

// Chỉ định thư mục làm việc của hệ thống tệp cho đầu ra.
options.setOutputWorkingDirectory(new OutputFileSystemDirectory(dataDir));

// Chỉ định luồng bộ nhớ làm thiết bị đầu cuối đầu ra.
options.setTerminalOut(new OutputMemoryTerminal());

// Khởi tạo các tùy chọn để lưu ở định dạng TIFF.
options.setSaveOptions(new TiffSaveOptions());

// Chạy chuyển đổi LaTeX sang TIFF.
new TeXJob(dataDir + "sample.tex", new ImageDevice(), options).run();
Chuyển đổi LaTeX (TeX) sang TIFF trong Java

Chuyển đổi LaTeX (TeX) sang TIFF trong Java.

LaTeX (LTX) sang TIFF bằng Java

LaTeX cũng sử dụng phần mở rộng tệp LTX để sắp chữ các thẻ đánh dấu và thuộc tính để xác định cấu trúc và nội dung tài liệu. Chúng tôi cũng có thể chuyển đổi đầu ra tệp LaTeX (LTX) thành hình ảnh TIFF bằng cách làm theo các bước đã đề cập trước đó. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần nhập tệp nguồn có phần mở rộng .ltx ở bước cuối cùng.

Ví dụ mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp nguồn LTX thành hình ảnh TIFF bằng Java

// Ví dụ mã này trình bày cách tạo hình ảnh TIFF từ tệp nguồn LTX.
// Thư mục làm việc
String dataDir = "C:\\Files\\Tex\\";

// Tạo các tùy chọn chuyển đổi cho định dạng Object LaTeX trên phần mở rộng công cụ Object TeX.
TeXOptions options = TeXOptions.consoleAppOptions(TeXConfig.objectLaTeX());

// Chỉ định thư mục làm việc của hệ thống tệp cho đầu ra.
options.setOutputWorkingDirectory(new OutputFileSystemDirectory(dataDir));

// Chỉ định luồng bộ nhớ làm thiết bị đầu cuối đầu ra.
options.setTerminalOut(new OutputMemoryTerminal());

// Khởi tạo các tùy chọn để lưu ở định dạng TIFF.
options.setSaveOptions(new TiffSaveOptions());

// Chạy chuyển đổi LaTeX sang TIFF.
new TeXJob(dataDir + "sample.ltx", new ImageDevice(), options).run();

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách tạo hình ảnh TIFF từ tệp nguồn LaTeX (TeX hoặc LTX) trong Java. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về Aspose.TeX for Java API bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm