Chuyển đổi LaTeX sang TIFF bằng C#

Chúng tôi tạo tài liệu khoa học và kỹ thuật bằng cách sử dụng LaTeX ở định dạng TEX hoặc LTX. Tệp LaTeX chứa các lệnh khác nhau để chỉ định định dạng của tài liệu, bao gồm văn bản, ký hiệu, biểu thức toán học và đồ họa. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cần kết xuất hoặc chuyển đổi tệp TeX hoặc LTX thành hình ảnh TIFF theo lập trình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi LaTeX sang TIFF bằng C#.

Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

Công cụ chuyển đổi LaTeX sang TIFF - API C#

Để chuyển đổi tệp LaTeX thành hình ảnh TIFF, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.TeX for .NET. Nó cho phép sắp chữ các tệp TeX và trình bày đầu vào TeX ở các định dạng đồ họa khác nhau như XPS, PDF, PNG, JPEG, TIFF và BMP. Vui lòng tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.TeX

Chuyển đổi LaTeX (TeX) sang TIFF trong C#

Chúng tôi có thể tạo hình ảnh TIFF từ tệp nguồn LaTeX (TeX) bằng cách làm theo các bước dưới đây:

  1. Đầu tiên, tạo một thể hiện của lớp TeXOptions bằng phương thức ConsoleAppOptions().
  2. Tiếp theo, đặt cấu hình TeX sắp chữ là TeXConfig.ObjectLaTeX.
  3. Sau đó, đặt thư mục làm việc của hệ thống tệp cho đầu ra.
  4. Theo tùy chọn, chỉ định bảng điều khiển hoặc luồng bộ nhớ làm thiết bị đầu cuối đầu ra.
  5. Sau đó, Khởi tạo TiffSaveOptions để lưu ở định dạng TIFF.
  6. Cuối cùng, gọi phương thức Run() cho lớp TexJob mới được tạo và lưu TIFF đầu ra với đối tượng lớp ImageDevice.

Ví dụ mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi nguồn LaTeX thành tệp đầu ra hình ảnh TIFF bằng C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách tạo TIFF từ tệp nguồn TeX.
// Thư mục làm việc
string dataDir = "D:\\Files\\Tex\\";

// Tạo các tùy chọn chuyển đổi cho định dạng Object LaTeX trên phần mở rộng công cụ Object TeX.
TeXOptions options = TeXOptions.ConsoleAppOptions(TeXConfig.ObjectLaTeX);

// Chỉ định thư mục làm việc của hệ thống tệp cho đầu ra.
options.OutputWorkingDirectory = new OutputFileSystemDirectory(dataDir);

// Chỉ định luồng bộ nhớ làm thiết bị đầu cuối đầu ra.
options.TerminalOut = new OutputMemoryTerminal();

// Khởi tạo các tùy chọn để lưu ở định dạng TIFF.
options.SaveOptions = new TiffSaveOptions();

// Chạy chuyển đổi LaTeX sang TIFF.
new TeXJob(dataDir + "sample.tex", new ImageDevice(), options).Run();
Chuyển đổi LaTeX (TeX) sang TIFF trong C#

Chuyển đổi LaTeX (TeX) sang TIFF trong C#.

LaTeX (LTX) sang TIFF bằng C#

LaTeX cũng sử dụng phần mở rộng tệp LTX để sắp chữ các thẻ đánh dấu và thuộc tính để xác định cấu trúc và nội dung tài liệu. Chúng tôi cũng có thể chuyển đổi đầu ra tệp LaTeX (LTX) thành hình ảnh TIFF bằng cách làm theo các bước đã đề cập trước đó. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần nhập tệp nguồn có phần mở rộng .ltx ở bước cuối cùng.

Ví dụ mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp nguồn LTX thành hình ảnh TIFF bằng C#

// Ví dụ mã này trình bày cách tạo TIFF từ tệp nguồn LTX.
// Thư mục làm việc
string dataDir = "D:\\Files\\Tex\\";

// Tạo các tùy chọn chuyển đổi cho định dạng Object LaTeX trên phần mở rộng công cụ Object TeX.
TeXOptions options = TeXOptions.ConsoleAppOptions(TeXConfig.ObjectLaTeX);

// Chỉ định thư mục làm việc của hệ thống tệp cho đầu ra.
options.OutputWorkingDirectory = new OutputFileSystemDirectory(dataDir);

// Chỉ định luồng bộ nhớ làm thiết bị đầu cuối đầu ra.
options.TerminalOut = new OutputMemoryTerminal();

// Khởi tạo các tùy chọn để lưu ở định dạng TIFF.
options.SaveOptions = new TiffSaveOptions();

// Chạy chuyển đổi LaTeX sang TIFF.
new TeXJob(dataDir + "sample.ltx", new ImageDevice(), options).Run();

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể đánh giá Aspose.TeX for .NET mà không có bất kỳ giới hạn nào bằng cách nhận giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách tạo hình ảnh TIFF từ tệp nguồn LaTeX (TeX hoặc LTX) trong C#. Bên cạnh đó, bạn có thể tìm hiểu thêm về Aspose.TeX for .NET API bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn.

Xem thêm