Công thức LaTeX sang SVG trong Java

LaTeX là một hệ thống sắp chữ mạnh mẽ thường được sử dụng để tạo các công thức toán học. Tuy nhiên, các công thức LaTeX có thể khó tích hợp vào các trang web. Một cách để giải quyết vấn đề này là hiển thị các công thức LaTeX dưới dạng hình ảnh SVG. SVG là định dạng đồ họa vector lý tưởng để biểu diễn các công thức toán học. Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách hiển thị công thức toán LaTeX thành SVG trong Java.

Bài viết này bao gồm các chủ đề sau:

 1. API Java để hiển thị các công thức toán học LaTeX thành SVG
 2. Các bước để hiển thị công thức toán học LaTeX sang SVG
 3. Hiển thị công thức toán học LaTeX sang SVG
 4. Kết xuất công thức toán học trực tuyến
 5. Tài nguyên học tập miễn phí

API Java để hiển thị các công thức toán học LaTeX thành SVG

Chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.TeX for Java để hiển thị các công thức LaTeX sang định dạng SVG. Aspose.TeX for Java là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để tạo và hiển thị các tài liệu LaTeX trong Java. Nó cung cấp một phần mở rộng công cụ TeX được gọi là ObjectTeX. “Đối tượng” trong ObjectTeX đề cập đến khả năng tạo và thao tác đối tượng trong tài liệu TeX. Aspose.TeX for Java hỗ trợ nhiều tính năng TeX như sắp chữ toán học, đồ họa, bảng, đầu trang và chân trang, phông chữ, màu sắc, bố cục trang, v.v. Nó cũng cho phép sắp chữ các tệp TeX thành các định dạng tệp khác nhau, chẳng hạn như PDF, XPS hoặc hình ảnh.

Vui lòng tải xuống JAR của API hoặc thêm cấu hình pom.xml sau vào ứng dụng Java dựa trên Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository> 
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-tex</artifactId>
  <version>23.8</version>
</dependency>

Cách kết xuất công thức toán LaTeX sang SVG

Chúng ta có thể hiển thị các công thức toán LaTeX hoặc các phương trình phức tạp sang định dạng SVG bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây:

 1. Khởi tạo và chỉ định các tùy chọn trình kết xuất toán học SVG.
 2. Chỉ định lời mở đầu tài liệu LaTeX.
 3. Khởi tạo trình kết xuất toán học SVG.
 4. Kết xuất công thức và lưu nó dưới dạng SVG.

Phần sau đây mô tả cách chuyển đổi các bước này thành mã Java và hiển thị các công thức toán LaTeX dưới dạng SVG.

Kết xuất công thức toán LaTeX thành SVG trong Java

Vui lòng làm theo các bước bên dưới để hiển thị các công thức toán LaTeX ở định dạng SVG.

 1. Tạo một thể hiện của lớp MathRendererOptions.
 2. Chỉ định lời mở đầu tài liệu LaTeX.
 3. Tùy chọn, đặt tỷ lệ, màu văn bản, màu nền, v.v.
 4. Tạo luồng đầu ra cho hình ảnh công thức.
 5. Sau đó, tạo một phiên bản của lớp SvgMathRenderer.
 6. Cuối cùng, gọi phương thức render() để hiển thị công thức. Nó lấy chuỗi công thức, luồng, MathRendererOptions và kích thước hình ảnh đầu ra làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho biết cách hiển thị công thức toán LaTeX thành SVG trong Java.

// Ví dụ mã này trình bày cách hiển thị các công thức và phương trình toán học dưới dạng SVG
// Tạo tùy chọn kết xuất SVG
MathRendererOptions options = new SvgMathRendererOptions();

// Chỉ định lời mở đầu.
options.setPreamble("\\usepackage{amsmath}\r\n"
  + "\\usepackage{amsfonts}\r\n"
  + "\\usepackage{amssymb}\r\n"
  + "\\usepackage{color}");

// Chỉ định hệ số tỷ lệ 300%.
options.setScale(3000);

// Chỉ định màu nền trước.
options.setTextColor(Color.BLACK);

// Chỉ định màu nền.
options.setBackgroundColor(Color.WHITE);

// Chỉ định luồng đầu ra cho tệp nhật ký.
options.setLogStream(new ByteArrayOutputStream());

// Chỉ định có hiển thị đầu ra đầu cuối trên bảng điều khiển hay không.
options.showTerminal(true);

// Biến trong đó kích thước của hình ảnh thu được sẽ được ghi vào.
com.aspose.tex.Size2D size = new com.aspose.tex.Size2D.Float();

// Tạo luồng đầu ra cho hình ảnh công thức.
final OutputStream stream = new FileOutputStream("C:\\Files\\math-formula.svg");
try {
  // Chạy kết xuất.
  new SvgMathRenderer().render("\\begin{equation*}\r\n" +
    "e^x = x^{\\color{red}0} + x^{\\color{red}1} "
    + "\\frac{x^{\\color{red}2}}{2} "
    + "\\frac{x^{\\color{red}3}}{6} "
    + "\\cdots = \\sum_{n\\geq 0} "
    + "\\frac{x^{\\color{red}n}}{n!}\r\n" 
    + "\\end{equation*}", stream, options, size);
} finally {
 if (stream != null)
  stream.close();
}
Kết xuất công thức LaTeX sang SVG bằng Java

Kết xuất công thức LaTeX sang SVG bằng Java

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để kiểm tra các tính năng và khả năng của Aspose.TeX dành cho Java mà không bị giới hạn về đánh giá.

Kết xuất công thức toán LaTeX sang SVG trực tuyến

Bạn có thể tạo các công thức toán LaTeX trực tuyến và lưu kết quả dưới dạng SVG bằng cách sử dụng ứng dụng web LaTeX to SVG for a math được phát triển bằng API ở trên.

LaTeX sang SVG – Tài nguyên hữu ích

Bên cạnh việc hiển thị các công thức toán học LaTeX hoặc phương trình phức tạp sang SVG, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách xem, chuyển đổi và hợp nhất các tài liệu LaTeX cũng như khám phá nhiều tính năng khác của thư viện bằng cách sử dụng các tài nguyên bên dưới:

Phần kết luận

Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi đã chỉ cho bạn cách hiển thị các công thức toán học LaTeX thành SVG trong Java. Chúng tôi đã sử dụng thư viện Aspose.TeX for Java, thư viện này cung cấp một cách đơn giản và hiệu quả để hiển thị các công thức LaTeX thành SVG. Chúng tôi hy vọng rằng thông tin này sẽ hữu ích cho bạn trong các dự án của riêng bạn. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm