Chuyển đổi Word sang JSON trong C#

Chuyển đổi Word sang JSON có thể được yêu cầu trong nhiều trường hợp khác nhau khi bạn cần xuất dữ liệu trong tài liệu Word sang định dạng JSON theo chương trình. Bài viết này trình bày cách dễ dàng chuyển đổi văn bản trong tài liệu Word sang định dạng JSON từ bên trong các ứng dụng C# của bạn. Bạn cũng sẽ học cách chuyển đổi các tài liệu Word được bảo vệ sang JSON theo lập trình. Vì vậy, chúng ta hãy tiến hành chuyển đổi Word sang JSON trong C#.

Cách chuyển Word sang JSON trong C#

Để chuyển đổi tài liệu Word sang JSON, chúng ta cần thực hiện các bước sau:

  • Tải tài liệu Word.
  • Chuyển đổi nó sang định dạng HTML.
  • Lưu tệp HTML ở định dạng JSON.

Hãy xem cách thực hiện các bước này theo chương trình trong C#. Đối với điều này, bạn cần cài đặt một vài thư viện được đề cập trong phần sau.

Thư viện C# để chuyển đổi Word sang JSON - Tải xuống miễn phí

Aspose.Words for .NET là một thư viện giàu tính năng cho phép bạn tạo và xử lý các tài liệu MS Word. Chúng tôi sẽ sử dụng thư viện này để xuất nội dung của tài liệu Word sang HTML. Sau đó, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Cells for .NET để lưu nội dung HTML dưới dạng tệp JSON.

Bạn có thể tải xuống DLL của cả hai thư viện hoặc cài đặt chúng từ NuGet.

Tải xuống DLL

Cài đặt qua NuGet

PM> Install-Package Aspose.Cells
PM> Install-Package Aspose.Words

Chuyển đổi Word sang JSON trong C#

Sau đây là các bước để chuyển Word sang JSON trong C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tài liệu Word sang JSON trong C#.

// Tải tài liệu Word
Document doc = new Document("document.docx");

// Lưu tài liệu ở định dạng HTML
doc.Save("html_output.html", Aspose.Words.SaveFormat.Html);

// Tải tệp HTML trong một phiên bản của lớp Aspose.Cells.Workbook
Workbook book = new Workbook("html_output.html");

// Lưu dưới dạng JSON
book.Save("word-to-json.json", Aspose.Cells.SaveFormat.Json);

C# Chuyển đổi từ được bảo vệ sang JSON

Bạn cũng có thể tải các tài liệu Word được bảo vệ bằng mật khẩu của chúng và chuyển đổi chúng sang định dạng JSON. Sau đây là các bước để chuyển đổi một tài liệu Word được bảo vệ sang JSON trong C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tài liệu Word được bảo vệ sang JSON trong C#.

// Tải tài liệu Word được bảo vệ bằng mật khẩu
Document doc = new Document("document.docx", new Aspose.Words.Loading.LoadOptions("mypassword"));

// Lưu tài liệu ở định dạng HTML
doc.Save("html_output.html", Aspose.Words.SaveFormat.Html);

// Tải tệp HTML trong một phiên bản của lớp Aspose.Cells.Workbook
Workbook book = new Workbook("html_output.html");

// Lưu dưới dạng JSON
book.Save("word-to-json.json", Aspose.Cells.SaveFormat.Json);

Thư viện chuyển đổi C# Word sang JSON - Nhận Giấy phép Miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng các thư viện mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã biết cách chuyển đổi Word sang JSON trong C#. Hơn nữa, bạn đã thấy cách chuyển đổi tài liệu Word được bảo vệ bằng mật khẩu sang JSON theo lập trình. Ngoài ra, bạn có thể truy cập tài liệu của Aspose.Words for .NETAspose.Cells for .NET để khám phá thêm về các thư viện. Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng cho chúng tôi biết qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm